ساعت:

08:17

تاریخ:

10 آذر 1401

شهرداری شیروان

تقدیر ثبت احوال از عملکرد واحد اموات و خدمات شهری شهرداری شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهر داری شیروان . قاسمعلی قنبری رئیس اداره ثبت احوال شهرستان شیروان از عملکرد واحد اموات و خدمات شهری در ساماندهی و ارائه آمار به موقع و به روز متوفیان شهرستان با ارسال لوح سپاس تقدیر کرد.

 

متن لوح تقدیر بدین شرح می باشد.