ساعت:

3:39 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و بیست و سوم94/04/07 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و بیست و سوم94/04/07 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت13 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    تقاضای شهروند محترم ح.ز ساکن خیابان امام خمینی طرح و مقرر گردید مقدار 150متر پازل رایگان تحویل و نظارت مستقیم شهرداری با رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و کد ارتفاعی صورت پذیرد.

2-    مبایع نامه به شماره پرونده 8676-94/3/30 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .ضمناً کپی مبایع نامه به فرمانداری ارسال گردد.

3-    مبایع نامه به شماره پرونده 9028-94/4/1 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .ضمناً کپی مبایع نامه به فرمانداری ارسال گردد.

4-    تقاضای شهروند گرامی سرکار خانم خ.پ طرح و مقرر گردید 50%تخفیف در هزینه آمبولانس اعمال گردد.

5-    پرونده سرکار خانم م.ب به شماره 921 و نامه شماره 8878مورخه 94/3/31 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت ،ضمناً کپی مبایع نامه به فرمانداری ارسال گردد.

6-    پرونده شهروند ا.م مبنی بر فروش سهام قنات خود به شهرداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . ضمناً رعایت کلیه ضوابط حقوقی و اداری از طرف شهرداری الزامی می باشد.

7-    پرونده شهروند خانم ص بابت مبایع نامه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . ضمناً کپی مبایع نامه به فرمانداری ارسال گردد.