ساعت:

7:40 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و بیست و هشت 94/04/16 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و بیست و هشت 94/04/16 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت10 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    مقرر گردید پرونده آقای ق بابت تفکیک دو قطعه طبق کروکی پیوست جهت امور اداری به کمیته فنی شهرسازی ارسال گردد.

2-    پیرو درخواست شهروند خ.م مقرر گردید ضمن اخذ 1/4(یک چهارم) از بدهی ،مابقی با فرصت حداکثر دوماهه دریافت و تسویه شود.

3-    در پاسخ به درخواست خانم ز.ع که خانواده ای مستضعف می باشند ،مقرر گردید با 25%تخفیف و الباقی 36ماهه اخذ گردد.

4-    عطف به نامه شماره 9934 مورخه 94/4/9 شهرداری محترم واگذاری با نظر کارشناسی رسمی دادگستری بلامانع می باشد ،رعایت ضوابط و مقررات حقوقی الزامیست.

5-    عطف به نامه شماره 10351مورخه94/4/14 شهرداری محترم مبایع نامه شماره 10305مورخه 94/4/13 قرائت و مورد موافقت قرار گرفت. ضمناً کپی مبایع نامه به فرمانداری ارسال گردد.

6-    درخواست ساکنین مجتمع مسکونی فرهنگیان سرو مبنی بر نامگذاری محل و اجرای جدول و آسفالت در جلسه مطرح و مقرر گردید پیگیری لازم از طرف شهرداری صورت پذیرد .

7-    عطف به درخواست شهروند غ.م مقرر گردید با عنایت به اینکه نامبرده بیمار بوده و دارای 2فرزند معلول می باشد و توان پرداخت هزینه های جاری اخذ کنتور آب-کارشناسی و حفاری و ….را ندارد لذا مقرر گردید با اعمال 35%تخفیف و الباقی در اقساط دوساله اخذ گردد.