ساعت:

9:07 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و بیست و چهارم 94/04/07 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و بیست و چهارم 94/04/07 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت30/16 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    تقاضای شهروند ا.د مطرح گردید و مقرر گردید هرنوع مساحت مازاد بر تعریض در اختیار مالک قرار گرفته و فقط مجوز دیوار کشی به نامبرده داده شود.

2-    تقاضای شهروند ع.س نسب مبنی بر تقسیط بدهی مربوطه با تقسیط از ابتدای بدهی موافقت بعمل آمد .

3-    تقاضای ریاست محترم کمیسیون محترم فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی مبنی بر خرید پنج دستگاه فست گوهر تراشی مطرح و مورد موافقت واقع گردید.

4-    تقاضای چند نفر از تاکسی های افزایشی در جلسه مطرح و مقرر گردید طبق ضوابط اقدام و مصوبات قبلی نیز کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

5-    درخواست شهروند ف.ر در جلسه مطرح و مقرر گردید بدهی نامبرده با اقساط 36ماهه و بدون پیش پرداخت اعمال گردد.