ساعت:

9:33 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و دوازدهم 94/03/05 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و دوازدهم 94/03/05 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت15 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند ع. م مبنی بر کمک مالی در جلسه مطرح شد و به منظور مساعدت هنرمند مستاصل عنایت گردد از محل ماده 17 به میزان پنجاه هزار تومان اقلام خوراکی بابت مساعدت خانواده تقدیم فرمایند.

2-    در پاسخ به درخواست شهروند م.ا موضوع در جلسه مطرح شد و مقرر شد برابر طرح تفضیلی اقدام و در صورتیکه قبلاً قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک بوده و شهرداری حق و حقوق مالکین را پرداخت نموده است به قیمت کارشناسی رسمی به مالکین واگذار گردددر غیر اینصورت ملک شهروندان در اختیار خودشان قرار گیرد برابر طرح تفضیلی اقدام شود و در صورتیکه جبران خسارت شده در صورت عودت مبلغ جبران خسارت شده پاسخ شهروند با مالکیت شهروندان پاسخ داده شود.

3-    بنا به توصیه سازمان بازرسی مبنی بر تعیین ناظر حقوقی بر پرونده های مطروحه علیه شهرداری آقای امیر سهرابی بعنوان مشاور حقوقی جذب و گزارش کارهای انجام گرفته ماهیانه به شورا ارسال گردد.

4-    در پاسخ به درخواست آقای ا.ر مقرر شد در راستای حمایت از صنعتگران بومی برنده شده در مناقصه اجرای عرشه پل شهید پارسا مساعدت لازم با نامبردگان انجام و جهت افزایش کیفیت کار نظارت های لازم صورت گیرد.

باتوجه به سیاست شهرداری و شورا مبنی بر استفاده از بخشهای خصوصی در واحدهای مختلف مقرر شد از بکارگیری هرگونه نیروی جدید در سال94 اعم از قراردادی پیمانی و مشابه به آن که منجر به عقد قرارداد در هرکدام از واحدهای شهرداری اعم از عمرانی ،فضای سبز ،پسماند ،خدمات و فنی و … باشد امتناع نموده و تمامی موارد مشابه را در سال 94 جذب شده جذب شده لغو قرارداد های مذکور کان لم یکن تلقی گردد.