ساعت:

9:45 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و سی و چهارم 94/04/29 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و چهارم 94/04/29 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت18 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع توافق شهرداری و مالکین تپه خانلق ،ابتدا نماینده شورا در جلسات اولیه راجع به تپه خانلق گزارشی ارائه و سپس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    تقسیم نامه مطرح شده مالکین که سابقاً بین اداره اوقاف و مالکین تنظیم گردیده و سهم اداره اوقاف   و مالکین تنظیم گردیده و سهم اداره اوقاف در شمال خط لوله گاز می باشد توسط اداره کل اوقاف تأئید و به شهرداری ارائه گردد.

2-    شهرداری در قبال واگذاری کل اراضی تپه خانلق یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 10هکتار را از همان   اراضی به کلیه مالکین واگذار می نماید که تأمین معابر مورد نیاز داخل این 10هکتار برابر ضوابط شهرسازی برعهده مالکین و تأمین معابر خارج از 10هکتار برعهده شهرداری می باشد ،شمال خیابان 50متری مسیر دکل ،12متری شامل 10هکتار خواهد بود ،تهیه کروکی جانمایی 10 هکتار توسط شهرداری انجام و به تائید و امضای مالکین خواهد رسید.

3-    تهیه نقشه تفکیکی و آماده سازی برابر ضوابط شهرسازی و هزینه های اجرایی آن برعهده مالکین می باشد که باید به تائید مراجع مربوط برسد (شهرداری در جهت پیگیری و تائید نقشه ها همکاری لازم را داشته باشد)که طی یکسال مراتب کاربری پیگیری خواهد نمود.

4-    تقسیم نامه تنظیم و کل پلاک به نام شهرداری انتقال سند شود سپس شهرداری نسبت به تنظیم مبایعه نامه و مجوز دیوار کشی جهت اخذ سند بر 10هکتار به نام مالکین (سر زوج ها) همکاری نماید، توافقنامه شامل اراضی اختلافی مالکین و منابع طبیعی نبوده و در صورت صدور رأی از محاکم مبنی بر مالکیت ،شهرداری و مالکین سهیم خواهند بود.

5-    شهرداری بقیه اراضی تپه خانلق را با هر کاربری اعم از حریم دکل ،خط لوله گاز ،فضای سبز و معابر و …. سند اخذ خواهد نمود و هزینه این بخش نیز بر عهده شهرداری می باشد.(مالکین موظ به همکاری کامل با شهرداری جهت اخذ سند می باشند)

6-    نمایندگان سر زوج ها موظفند رضایت زیر مجموعه خود را جلب و پاسخگوی هرگونه ادعا یا اعتراض موکلین خود خواهد بود و تائیدیه وکالت که قوت اعتبار وکالت به تأئید دفترخانه تنظیم وکالت رسیده باشد از زیر مجموعه ارائه نماید.

7-    کلیه توافقنامه ها و تقسیم نامه های قبل از این تاریخ کان لم یکن تلقی و باطل اعلام می گردد.