ساعت:

4:19 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و شانزدهم 94/03/17 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و شانزدهم 94/03/17 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت17 با تلاوت الله مجید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست ورثه مرحوم ز.ن که از ممد جویان تحت حمایت کمیته امداد بوده و خانواده تمکن مالی هزینه کفن و دفن را ندارند در جلسه مطرح شد و مقرر شد با دریافت سایر هزینه ها فقط هزینه قبر رایگان محاسبه گردد.

2-    در پاسخ به تقاضای آقای س.ا که دارای یک واحد تجاری با فعالیت محدود می باشد و اکثر مواقع امکان کسب ندارد مبنی بر بخشودگی هزینه پسماند و … مقرر شد به میزان یکصد هزار تومان بخشوده و از کل مبلغ اعلامی یک میلیون و پانصد و بیست و نه هزار ریال اخذ و پاسخ داده شود .

3-    در پاسخ به درخواست شهروند ف.ر که توان مالی پرداخت هزینه های شهرداری را ندارد مقرر شد بدهی نامبرده در اقساط 36ماهه بدون کارمزد پاسخ داده شود.

4-    در پاسخ به درخواست شهروند ا.ن که تحت پوشش کمیته امداد می باشد و عوارض شهرداری ملک نامبرده قریب به هفده میلیون تومان می باشد مقرر شد با اقساط 36ماهه پاسخ داده شود.

5-    در پاسخ شهروند م.ا که به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد با توجه به وضعیت مالی نامبرده به وی یک فرصت سه ماهه داده شود تا بدهی خویش را به شهرداری پرداخت نماید.

6-    در پاسخ به درخواست شهروند محترم س.ب که مدعی می باشد ساختمان خویش را بر اساس پروانه تأئید شده پاسخ داده شده است و در زمان پایان کار مازاد بنا لحاظ گردیده است مقرر شد چنانچه بالکن در نقشه نظام مهندسی که به تائید شهرداری رسیده باشد متراژ بالکن بصورت عوارض تراکم دریافت گردد.