ساعت:

6:54 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و شصت وهشت 94/07/07 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و شصت وهشت 94/07/07 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت17 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند م.چ که درخواست تخفیف و تقسیط عوارض را نموده اند مقرر شد در صورتیکه نقل و انتقال مالکیتی انجام نگیرد مقرر شد با اقساط 12ماهه موافقت گردید.

2-    در خصوص احداث و نصب قصر بادی در پارک کوثر و نشاط توسط آقای ز مقرر شد با ترک تشریفات قانونی مربوط به مناقصه و مزایده با قیمت کارشناسی دادگستری به مدت سه سال به آقای ز موافقت گردید نظریه کارشناسی قبل از عقد قرارداد به شورا ارسال گردد.

3-    پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص درخواست شبکه بهداشت تصمیمات ذیل جهت اجرا از ناحیه شهرداری و … اعلام میگردد: الف) موضوع مالکیت محل بیمارستان 15خرداد به نام مالک اصلی شهرداری محفوظ می ماند در این خصوص تفاهم نامه ای تنظیم گردد. مبنی بر اینکه تا مادامیکه استفاده درمانی دارد بهره برداری شبکه بهداشت بلامانع است .ب) صدور پروانه ساخت پس از طرح در کمیته فنی و کمیسیون ماده5 مطابق رپدی مراجع مذکور و اخذ هزینه و عوارض به نام مالک صادر شود.ج) چون در طرح پروژه کلینیک ویژه پیش بینی پارکینگ یا هزینه های جرایم آن نگردیده است و از سویی اجرای پارکینگ از حیاتی ترین نیازهای هر سازه خدماتی است هزار متر مربع از ملک مذکور در اختیار شهرداری قرار گیرد ترجحاً در حاشیه خیابان اصلی تا نسبت به اجرای پارکینگ اقدام گردد.د) بناهای احداثی بدون مجوز در کمیسیون ماده صد تعیین تکلیف گردد.ه) پس از تنظیم تفاهم نامه اجرای عملیات پروژه بلامانع است.