ساعت:

9:22 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و نود و شش 94/09/03 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و نود و شش 94/09/03 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    در پاسخ به مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان سرو شیروان مقرر شد چنانچه هزینه آماده سازی و جدول گذاری توسط شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان سرو شیروان صورت پذیرفته و زیرسازی و آماده سازی و آسفالت خیابان های ضلع غربی در خیابان بین فاز یک و دو و فاز سه این پروژه در برنامه کاری قرار گیرد.

2-    در پاسخ به درخواست ا.ی که توان پرداخت بدهی خویش به شهرداری را ندارد در جلسه مطرح شد و مقرر شد در اقساط 12ماهه بدون کارمزد پاسخ داده شود.

3-    در پاسخ به درخواست شهروند ع در خصوص پرداخت بدهی خویش به شهرداری در جلسه مطرح شد و مقرر شد با اقساط 24ماهه و با تخفیف 50%کارمزد اقدام گردد.

4-    در پاسخ به درخواست ر.ر که درخواست پرداخت بدهی را دارند در جلسه مطرح شد و مقرر شد در اقساط 12ماهه بدون کارمزد پاسخ داده شود.

5-    در پاسخ به درخواست آقای ح.ژ فرد که به شهرداری بدهکار می باشند در جلسه مطرح شد و مقرر شد در اقساط 12ماهه و بدون کارمزد پاسخ داده شود.

6-    در پاسخ به وارث محترم م.خ که بی سرپرست می باشند و وضعیت مالی خوبی نداشته اند با تقاضای رایگان کفن و دفن مورد موافقت واقع شد.