ساعت:

4:38 ق.ظ

تاریخ:

26 خرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و نود و هشت 94/09/08 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و نود و هشت 94/09/08 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    در پاسخ به درخواست آقای ح.م که بابت عوارض ملک حاشیه خیابان شهریار درخواست تقسیط که درخواست تقسیط عوارض را نموده اند مقرر شد بدهی نامبرده با اقساط 12ماهه بدون کارمزد اقدام گردد.

2-    در پاسخ به درخواست ع.ح مبنی بر تمدید و تخفیف چک به مبلغ دو میلیون تومان مورخه 1/10/94 در جلسه مطرح شد و مقرر شد با پرداخت 3/1(یک سوم)نقدی الباقی طی دو ماه بدون کارمزد تمدید گردد.

3-    با عنایت به هزینه بر بودن گسترش فضای گلخانه ها مقرر شد در خصوص گسترش فضای گلخانه ای به گونه ای مدیریت گردد که از بخش خصوصی ترجیحاً از تولید کنندگان بومی خریداری گردد و پرسنل مازاد در جاهای بکارگیری گردد.

4-    در پاسخ به درخواست شهروند ا.ا در خصوص هزینه های حفاری گاز مقرر شد با توجه به فصل سرما از نامبرده چک دو ماهه اخذ و پاسخ شهروند داده شود.