ساعت:

10:08 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و نود و هفت 94/09/08 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و نود و هفت 94/09/08 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند خانم قر عضو محترم ایثارگر مبنی بر تخفیف عوارض پروانه کسب مقرر شد با اعمال 30% تخفیف به شرط پرداخت نقدی اقدام گردد.

2-    در پاسخ به درخواست ا.گ در خصوص تخفیف عوارض پروانه کسب عوارض نقدی مقرر شد با تخفیف 30% به شرط پرداخت نقدی اقدام گردد.

3-    در پاسخ به لایحه شماره 23173 -21/8/94 شهرداری در خصوص آراء صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مطرح شد و مقرر شد در دفترچه عوارض سال جاری پس از تائید کمیته تطبیق اصلاح گردد و به پیشنهاد شهردار محترم مبنی بر عدم افزایش عوارض سال آتی به دلیل رکود شدید بازاد و فشار بسیار سنگین به مردم مورد تائید شورای شهر واقع گردید . کپی لایحه و مستندات آراء دیوان به فرمانداری ارسال گردد.

4-    با عنایت به اعتراضات مردمی در مورد اخذ هزینه نقل و انتقال تاکسی توسط اتحادیه تاکسیداران شیروان مقرر شد شهرداری محترم ضمن بررسی دقیق و برابر ضوابط در مورد نقل و انتقال تاکسی ها اقدام نموده و ضمن حذف گزارش کار فعلی صرفاً نقل و انتقال توسط سازمان حمل و نقل صورت پذیرد.

5-    در پاسخ به درخواست آقای ج.ا که بابت زمین معوض مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال بدهی دارند مقرر شد مبلغ مذکور 50%نقد و الباقی در اقساط 12ماهه اخذ گردد.