ساعت:

3:35 ب.ظ

تاریخ:

4 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و نود و پنج 94/09/03 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و نود و پنج 94/09/03 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    با توجه به حضور مدیر شرکت تعاونی پرستاران مبنی بر اینکه فرصت پرداخت بدهی بر مبنای ماهیانه 10 میلیون تومان جهت پاسخ به مراجعین شرکت   داده شود مقرر شد مدیر عامل شرکت به توزیع (ماهیاینه یا فرصت اعطایی شهرداری) مبلغی از بدهی خویش را پرداخت نماید و در مقابل شهرداری نیز نسبت به پاسخ مراجعین اقدام نماید.

2-    در پاسخ به نامه شماره 24174 -2/9/94 در خصوص دیوار کشی کانون محترم بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی موضوع در جلسه شورا مطرح شد و به منظور حفظ زیباسازی بوستان صرفاً نسبت به نرده کشی اقدام گردد.

3-    در پاسخ به درخواست خانم م.ج بابت هزینه پروانه کارگاه مزاحم در جلسه مطرح شد و مقرر شد با 20%نقد الباقی طی یکسال بدون کارمزد اخذ و پاسخ داده شود.

4-    در پاسخ به درخواست آقای ع.ا که درخواست تمدید دو فقره چک به مبلغ هشتصد بیست میلیون ریال به تاریخ خای 5/9/94 و مورخه 5/11/94 در جلسه مطرح شد و مقرر شد بابت چکهای مذکور به دلیل شرایط حاد مالی فرصت تا مورخه 30/1/95 فرصت داده شود.

5-    در پاسخ به درخواست م.ح که به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد 50%کارمزد حذف و الباقی در اقساط حداکثر 16ماهه پاسخ داده شود.