ساعت:

11:14 ق.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و نود و چهار 94/09/02 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و نود و چهار 94/09/02 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    در پاسخ به درخواست م.ر که تحت پوشش بهزیستی می باشند مبنی بر تقسیط عوارض در جلسه مطرح و مقرر شد طی اقساط24ماهه بدون کارمزد اخذ گردد.

2-    در پاسخ به درخواست آقای ق.ک که به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد بدهی نامبرده در اقساط 12ماهه بدون کارمزد اقدام گردد.

3-    در پاسخ به درخواست شهروند ا.ن که به شهرداری شیروان بدهکار می باشند در جلسه مطرح شد و مقرر شد در اقساط 12ماهه بدون کارمزد اخذ گردد.

4-    در پاسخ به درخواست م.ب که توان پرداخت بدهی را ندارد در جلسه مطرح شد و مقرر شد با اقساط یکساله بدون کارمزد اقدام گردد.

5-    در پاسخ به درخواست آقای و.ر که برای اخذ امتیاز برق مراجعه نموده مقرر شد بدهی نامبرده در اقساط 12ماهه بدون کارمزد پاسخ داده شود.

6-    در پاسخ به درخواست ع.ا که به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد با اقساط 12ماهه بدون کارمزد پاسخ داده شود.

7-    در پاسخ به درخواست شهروند ح که به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد بدهی نامبرده یکساله بدون کارمزد تمدید گردد.

8-    در پاسخ به درخواست محمد ر.ر که به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد بدهی نامبرده یکساله بدون کارمزد پاسخ داده شود.