ساعت:

3:54 ب.ظ

تاریخ:

8 مهر 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و نود 94/8/23 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و نود 94/8/26 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    لایحه شماره 14758-28/5/94شهرداری در خصوص ساماندهی حاشیه کمربندی برگشتی از فرمانداری در جلسه مطرح گردید و مقررشد منطقه مورد نظر از خیابان سجاد تا مسجد علی ابن ابیطالب (ع) اصلاح گردید و مقرر شد   به منظور تشویق شهروندان در راستای زیباسازی مقرر شد کلیه عوارض عرصه اعیان به میزان 50%محاسبه گردد ضمناً تخفیفات تا پایان سال94 معتبر خواهد بود و الزام به انجام ساخت و ساز در دو طبقه حداکثر تا یکسال بعد از صدور پروانه صورت گیرد.

2-    با عنایت به اینکه مرحوم ع.ر که بی بضاعت می باشد و از طرف همسایگان هزینه های کفن و دفن بایستی تأمین گردد در جلسه مطرح شد و مقرر شد بصورت رایگان هزینه کفن و دفن انجام شود .

3-    در پاسخ به درخواست ا.ا در خصوص اجازه احداث تاج و قرنیز برای مزار پدرش در جلسه مطرح شد و مقرر شد در صورت رعایت همسطح سازی و ضوابط اعمال شده همکاری صورت پذیرد.

4-    در پاسخ به لایحه شماره 22833 -23/8/94 شهرداری در خصوص تقاضای ع.د در خصوص فسخ قرارداد در جلسه مطرح شد و مقرر شد به استناد بند2-3 قرارداد منعقده اقدام گردد.