ساعت:

8:16 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و نه 94/8/24 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و نه 94/8/24 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    عطف به درخواست شهروند پ.پ مقرر گردید قراردادهای جدید به مدت دو سال تمدید گردد و مبلغ آن نیز مشابه به قرارداد سال اول لحاظ گردد.

2-    پیرو درخواست شهروند خ.ا ضمن بررسی گزارش شهرداری و نظر به کمک مالک در بازگشایی مقرر گردید پرونده مجدداً در کمیسیون توافقات و با نظر مساعد مطرح گردد.

3-    چون مورد افزایش بنابه اظهار مالکین مینی بوس ها صورت نگرفته مقرر شد در صورت صحت اظهار مذکور ترتیبی لحاظ گردد تا در سقف سال گذشته عوارض اخذ شود. ضمناً ارائه گزارش حمل و نقل به شورا ارسال گردد.