ساعت:

3:57 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و هفت 94/8/19 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و هفت 949/8/19 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    در پاسخ به لایحه شماره 22643-17/8/94 شهرداری در خصوص توافق نامه فی مابین آقای ح.ت و شهرداری شیروان در جلسه مطرح شد پیشنهاد 99ساله مطابق ضوابط وقفی اقدام گردد.

2-    در پاسخ به درخواست مدیر مجتمع 31 دوین که درخواست بیست متر جدول ناودانی آبرو در روستای برزل آباد در جلسه مطرح و مقرر شد در صورت موجود بودن کانیو مساعدت فرمایند.

3-    در پاسخ به کانون بازنشستگان آموزش و پرورش که درخواست حمایت مالی دارد مقرر شد به میزان پانصد هزار تومان بصورت خرید اقلام مورد نیاز آنها بلامانع است .

4-    در پاسخ به درخواست شهروند ع.س در خصوص مساعده با کسر از حقوق در جلسه مطرح شد و مقرر شد مطابق روال شهرداری در جهت حل معضل های پرسنل با رعایت جوانب امر داده شود.

5-    در پاسخ به درخواست شهروند خانم ص در خصوص اجازه عقد قرارداد جهت نصب دکل ایرانسل در حیاط نامبرده مقرر شد برابر ضوابط و ارائه رضایت کتبی مجاورین پاسخ شهروند داده شود.