ساعت:

2:59 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و چهار 94/8/12 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و چهار 94/8/12 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    در پاسخ به درخواست آقای زکه نسبت به ارزش منطقه ای واقع در حاشیه خیابان 50متری اعتراض دارد مقرر شد در کمیسیون توافقات مطرح گردد .

2-    در پاسخ به درخواست آقای ا که نسبت به نحوه عوارض تفکیک ملک خویش اعتراض دارند با توجه به اینکه سند نامبرده 530متر مربع می باشد و بعد از تعریض 5/367متر باقی می ماند مقرر شد در کمیسیون توافقات تصمیم گیری شود .

3-    در پاسخ به درخواست شهروند د مقرر شد طبق بند 2-3 قرارداد منعقده پس از کسر خسارت به شهرداری پاسخ شهروند داده شود.

4-    در پاسخ به درخواست خانم بکه بابت اخذ مهریه خود بابت مخارج خود طبق حکم دادگاه یک قطعه زمین 50متری به نامبرده که مبلغ دویست هزار تومان بابت نوسازی به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد با اخذ چک یا سفته یکساله بدون کارمزد پاسخ شهروند داده شود.