ساعت:

3:46 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هشتاد 94/08/3 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هشتاد 94/08/3 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور کلیه اعضای محترم شورا جلسه تشکیل و شهردار محترم نیز در جلسه شرکت و با تلاوتی آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت . در شروع سرکار خانم کلالیان مقدمه ای و صحبتهایی برای شروع جلسه داشتند و در ادامه مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    اعضای کمیسیونهای شهرداری به شرح ذیل انتخاب گردیدند : 1-کمیسیون ماده صد سرکار خانم قربانیان انتخاب شدند2-کمیسیون تجدید نظر حاجی ارونقی 3-کمیسیون ماده 77 آقای عاقل 4-کمیسیون معاملات آقای عاقل،شاهرخی و عباس فیاص انتخاب شدند 5- کمیسیون نظام وظیفه آقای شاهرخی 6- کمیسیون دارایی عاقل،ساعدی،و شاهرخی انتخاب گردیدند.7- کمیسیونهای درآمدزایی شهرداری حاجی ارونقی و دکتر ساعدی انتخاب گردیدند.8- کمیسیون توافقات و بازگشایی ساعدی،شاهرخی، عاقل و…9- کمیسیون بند 20 ماده 55 دکتر ساعدی و خانم قربانیان و شاهرخی انتخاب شدند.