ساعت:

9:05 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هفتاد و یک 94/07/14 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هفتاد و یک 94/07/14 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت17عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به لایحه شماره 16195مورخه 94/6/11 در خصوص توافق نامه شماره 16187 شهرداری شیروان با شهرداری لوجلی در خصوص معامله یکدستگاه کمپرسی نیمه سنگین در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع شد.

2-    در پاسخ به درخواست ع.ج که درخواست اصلاح کوچه 5/3متری به 4 متری مقرر شد خسارت بگونه ای عمل شود که کوچه به صورت 4متری اجرایی گردد.

3-    در پاسخ به درخواست ح.جکه تحت پوشش بهزیستی بوده از بخشودگی 20%برخوردار گردد.

4-    در پاسخ به درخواست ا.ن که بدلیل گرفتاریهای شهروند که امکان پرداخت هزینه ها نداشته مقرر شد چنانچه ظرف مدت یکماه نسبت به تسویه و عقد قرارداد جدید اقدام نمود همکاری صورت پذیرد.

5-    در پاسخ به درخواست ب.م که درخواست خرید 2متر راه از ملک شهرداری همجوار زمین نامبرده دارد مقرر شد در صورتیکه معارض ندارد به نرخ کارشناسی توافقنامه تنظیم و جهت تائید نهایی به شورای شهر ارسال گردد.

6-    در خصوص درخواست س.ص که توان پرداخت عوارض را ندارد مقرر شد بدلیل گرفتاری خانوادگی نامبرده 50%بدهی در حساب نامبرده بماند مابقی در اقساط 2ساله بصورت ریز ماهیانه دریافت گردد .بخشش بدهکاری در اولین نقل و انتقال تعیین تکلیف گردد.