ساعت:

3:29 ب.ظ

تاریخ:

12 اسفند 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و چهلم 94/05/11 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و چهلم 94/05/11 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت19 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    درخواست شهروند م.ت مقرر گردید مبلغ یک میلیون تومان مساعده به نامبرده پرداخت گردد.

2-    درخواست شهروند سید ا.س مطرح و مقرر گردید با 20%اعمال بخشودگی اعمال گردد.

3-    مقرر گردید پیرو دستورالعمل استانداری به شماره4784/42/41-94/4/8 افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ارائه تأئیدیه از اداره مربوطه ،از کلیه عوارضات متعلقه متعلق به ملک ساختمانی نوسازی-تغییر کاربری آماده سازی و سایر هزینه های متعلقه با رعایت شرایط ذیل در موقع اخذ پروانه معاف می باشند .

3-1) حداکثر زیربنای الگوی مصرف 120متر مربع 3-2) حد اکثر عرصه 200متر مربع 3-3) معافیت فقط یکبار برای هر خانواده می باشد.

4-توافق نامه شماره 11296 و پیرو نامه شماره 11308-94/4/24 مربوط به ورثه مرحوم ز قرائت و مورد تائید قرار گرفت . مقرر گردید کپی از متن توافق نامه به فرمانداری ارسال گردد.

5-توافق نامه به شماره 12495-94/5/6 مربوط به ح.غ مطرح و مورد تائید قرار گرفت ضمناً مقرر گردید کپی از متن توافق نامه به فرمانداری ارسال گردد.

6-توافق نامه شماره 12102 مورخه 94/5/3 مربوط به آقای ع.ح مطرح و مورد تائید قرار گرفت . ضمناً مقرر گردید کپی از متن توافق نامه به فرمانداری ارسال گردد.