ساعت:

11:15

تاریخ:

9 تیر 1401

شهرداری شیروان

جلسه شهردار و معاونین برگزار شد

ظهر روز سه شنبه و در یک روز تعطیل جلسه مشترک مهندس احمدی و معاونین شهرداری با محوریت پیگیری و بررسی پروژه های عمرانی و شهرسازی سطح شهر ، در محل دفتر معاونین برگزار شد