ساعت:

8:53 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و دهم 94/10/06 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و دهم 94/10/06 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست آقای ح.ق که در کمیسیون ماده صد جریمه گردیده است مقرر شد بدهی نامبرده طی یکسال بدون کارمزد اخذ گردد.(با3/1یک سوم نقد)

2-    در پاسخ به درخواست ق.ج که در کمیسیون ماده صد جریمه گردیده و درخواست تقسیط نموده است مقرر شد طی یکسال بدون کارمزد اخذ گردد ضمن اخذ 3/1یک سوم نقد

3-    در پاسخ به درخواست ورثه ن.ا که تحت پوشش بهزیستی بوده و بابت هزینه کفن و دفن درخواست رایگان شدن نمودند مقرر شد بصورت رایگان اقدام شود.

4-    توافق نامه آقای ه.ا و شهرداری به شماره 22198 -12/8/94 مبنی بر جبران خسارت نشی از تعریض و واگذاری یک قطعه زمین معوض در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع شد . کپی توافق نامه به فرمانداری ارسال گردد.

5-    در پاسخ به درخواست نماینده هیأت أمنای مسجد آذربایجانیها مبنی بر ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد یک مغازه اهدا شده به مسجد توسط خیرین مقرر شد با توجه به بررسی های صورت گرفته ملک و سوابق کسب در صورتیکه ملک تجاری به مسجد آذربایجانیها اهدا شده است و ساخت و ساز نیز به قبل از 1365 بر می گردد تجاری بوده و هیچگونه هزینه شامل حال آن نمی باشد پاسخ استعلامات آن داده شود.