ساعت:

8:45 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و دو 94/09/16 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و دو 94/09/16 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 22 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    پرونده توافقا ت به شماره نامه 25153-12/9/94 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ضمناً کپی از توافقنامه به فرمانداری ارسال گردد.

2-    پرونده به شماره 25112-10/9/94 شهرداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مصوب شد.

3-    توافقنامه شماره 19977-19/7/94 مربوط به ملک آقایان م و ح.غ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

4-    توافقنامه شماره 25111-10/9/94 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت . ضمناً کپی از توافقنامه به فرمانداری ارسال گردد.

5-    توافقنامه شماره 25338-15/9/94 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. مربوط به آقای س.

6-    توافقنامه شماره 25113-10/9/94 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً کپی از توافقنامه به فرمانداری ارسال گردد.