ساعت:

4:41 ق.ظ

تاریخ:

26 خرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و سه 94/09/15 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و سه 94/09/15 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    در پاسخ به درخواست آقای ح.ق که به دلیل معلولیت جسمی و حرکتی تحت پوشش کمیته امداد می باشد مقرر شد چک های نامبرده جمعاً به مبلغ 10میلیون تومان فرصت 6ماهه بدون کارمزد مساعدت گردد.

2-    در پاسخ به درخواست آقای ح.ج که به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد با پرداخت 3/1(یک سوم) نقد الباقی بدون کارمزد طی 12ماه پاسخ داده شود.

3-    در پاسخ به درخواست ق.ر که به شهرداری بدهکار می باشند و درخواست تقسیط عوارض دارند در جلسه مطرح شد ومقرر شد 3/1(یک سوم)نقد و مابقی در طی 12ماه قسطی گردد.

4-    با توجه به اعتراض شهروندان در خصوص بکارگیری نیرو مقرر شد شهرداری در صورت نیاز در بخش نگهبانی از طریق نیروی انتظامی اقدام به رفع نیاز کند و از بکارگیری نیروی جدید خودداری گردد.

5-    در پاسخ به درخواست شهروند م.ع مقرر شد پس از پرداخت 3/1(یک سوم) بدهی نامبرده نقد و مابقی در 12ماه قسط بندی بدون کارمزد وصول گردد.

6-    در پاسخ به درخواست ع.ر که به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد پس از 20%بخشودگی در بازه زمانی تخفیفات برخوردار گردند.

7-    در پاسخ به درخواست آقای م.ا که به شهرداری بدهکار می باشند با پرداخت 3/1(یک سوم)الباقی مهلت سه ماهه داده شود مشروط به اینکه قبلاً تسهیلات نگرفته باشند.