ساعت:

4:30 ق.ظ

تاریخ:

12 مهر 1402

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و سیزدهم 94/10/13 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و سیزدهم 94/10/13 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 30/20 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    عطف به درخواست شهروند ق.خ مقرر گردید مقدار بدهی نامبرده با اقساط 12ماهه و بدون کارمزد اخذ گردد.

2-    عطف به درخواست ش.م مقرر گردید تمدید 2ساله دکه واقع در پارک فرهنگ به علت اینکه نامبرده سرپرست خانواده می باشد منعی ندارد .

3-    نامه شماره 13286/42/41مورخه 6/10/94 مطرح و مقرر گردید کلیه موارد قانونی در ادامه مسیر پرونده اعمال گردد.

4-    مقرر شد نامه شماره 26566-29/9/94 شهرداری در خصوص آقای م.ر پس از پیاده کردن سند از ملک پشتی قسمت است . خیابان ممر عام منظور گردد.