ساعت:

9:03 ق.ظ

تاریخ:

4 مهر 1402

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و نهم 94/10/01 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و نهم 94/10/01 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست ع.د مبنی بر جبران خسارت یا صدور سند مالکیت به نام وی ،اظهار می دارد به دلیل وجود معارض در ملک مذکور و اینکه شهرداری در راستای صدور پروانه ساختمانی م.م محل مذکور را تصرف و بخش اعظم آن را تخریب و سپس توسط مستاجر ع.د مجدداً تملک و ترمیم شده ،چنانچه اسناد مالکیت رسمی ارائه نماید یا رأی محاکم قضایی در این خصوص ارائه نگردد اقدام خاصی میسر نیست . ضمناً چنانچه شکایت علیه شهرداری صورت گرفت دفاع جامع ضروری است.

2-    در خصوص ملک منبع آب مقرر شد منبع تخریب و پس از تفکیک در دو قطعه 300متری از طریق مزایده به فروش گذاشته شود .(با کاربری مسکونی)

3-    در پاسخ به درخواست ح.ب در خصوص جبران خسارت مقرر شد از سوی شهرداری سوابق ملکی پرونده با سوابق به شورا ارائه گردد.

4-      در پاسخ به درخواست ح.پ قصد پیش خرید طبقه دوم قبر پدرش را دارد در جلسه مطرح شد و مقرر شد پیش فروش بدون کارمزد در طی 4قسط مساعده صورت گیرد.