ساعت:

8:55 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و پنجم 94/09/24 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و پنجم 94/09/24 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.ضمناً فرارسیدن ماه ربیع الاول توسط سرکار خانم کلالیان تبریک گفته شد و از امانت داری بیت المال بعنوان نمایندگان مردمی پاسداری صورت گیرد.

1-    در پاسخ به لایحه شماره 26081-24/9/94 شهرداری شیروان که 12 قطعه از زمینهای الیاف یک نوبت از طریق مزایده عمومی جهت فروش اعلام گردیده است و در مرحله اول هیچکدام متقاضی نداشته اند مقرر شد برابر ضوابط برای بار دوم از طریق مزایده جهت فروش اعلان عمومی گردد.

2-    در پاسخ به توافقنامه شماره 19977-19/7/94 فی مابین م و ح غ و شهرداری شیروان در خصوص تملک 22/5150 متر مربع واقع در انتهای خیابان ورزش پشت نانوایی سه یک آب در جلسه مطرح و با جبران خسارت با سه قطعه زمین مشروح در توافقنامه مطرح و مورد موافقت واقع گردید. کپی مبایع نامه به فرمانداری ارسال گردد.

3-    در پاسخ به درخواست شهروند آقای خ که از سال 93 به شهرداری بدهکار می باشند و با توجه به توضیحات معاون محترم شهرداری مقرر شد جهت رعایت حال شهروند مقرر شد پس از پرداخت 50% از بدهی بصورت نقدی الباقی طی مهلت 2ماهه وصول گردد.

4-    در پاسخ به درخواست شهروند آقای ع. ط مالک ملک نبش ابن سینا مقرر شد با عنایت به اشتباهاً در توافقات قبلی میزان پخی ملک نامبرده بصورت اشتباه محاسبه شده است مقرر شد شرعاً و قانوناً متعلق به مالک می باشد مقرر شد اصلاح پخی انجام گردد و میزان 3متر (3متر مربع) بدون اخذ وجه اضافه به پروانه ساختمانی نامبرده اضافه گردد.