ساعت:

7:36 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و یازدهم 94/10/06 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و یازدهم 94/10/06 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند م.ت که افزایش سطح اشغال به میزان 6% مازاد بر ضوابط در جلسه مطرح شد مقرر شد با توجه به شرایط ملک و اینکه امکان تخریب مازاد بنا وجود ندارد مقرر شد با همان افزایش بنا تا سقف 66% پاسخ شهروند داشته باشد .

2-    در پاسخ به درخواست شهروند س.ق که درخواست تقسیط عوارض داشته اند در جلسه مطرح   و مقرر شد بدهی نامبرده 3/1یک سوم نقد الباقی در 12ماه قسط بندی گردد.

3-    در پاسخ به درخواست شهروند خ مقرر شد در صورت پرداخت حداقل 4/1یک چهارم نقداً الباقی با اقساط طی 24 ماه مساعدت گردد.

4-    در پاسخ به درخواست آقای ر.ق که به شهرداری بدهکار می باشند و درخواست تخفیف دارند در جلسه مطرح شد و مقرر شد 3/1یک سوم نقد الباقی در 12ماه قسط بندی گردد.