ساعت:

7:40 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و یک 94/09/16 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و یک 94/09/16 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    پرونده توافقات به شماره نامه 25153-12/9/94 مطرح و مورد موافقت قرار گردید.ضمناً کپی از توافقات به فرمانداری ارسال گردد.

2-    پرونده به شماره 25112-10/9/94 شهرداری مطرح و مورد توافق قرار گرفت و مصوب شد.

3-    توافقنامه شماره 19977- 19/7/94 مربوط به ملک آقایان م و ح غلامی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

4-    توافقنامه شماره25111-10/9/94مطرح و مورد تصویب قرار گرفت . ضمناً کپی از توافقات به فرمانداری ارسال گردد.

5-    توافقنامه شماره 25338-15/9/94 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

6-    توافق به شماره 25113 10/9/94مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً کپی از توافقات به فرمانداری ارسال گردد.