ساعت:

6:45 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد 94/09/15 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد 94/09/15 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    درخواست شهروند پ مطرح و ضمن قبول پیشنهاد مقرر گردید نامه شماره 25194-12/9/94 اعمال گردد .

2-    عطف به نامه شماره 24294شهرداری مقرر گردید هزینه های کفن و دفن مرحوم م.خ بطور رایگان اعمال گردد.

3-    نامه شهروند ع.ب مطرح و مقرر گردید بدهی های نامبرده در اقساط 48ماهه دریافت گردد.

4-    عطف به درخواست شهروند ع.ز مقرر گردید بدهی نامبرده طی 12ماه بصورت اقساط و بدون کارمزد و بیش از آن با کارمزد اقدام گردد.

5-    عطف به نامه شماره 9486232-7/8/94 مقرر گردید قیر بصورت قرضی و در کل طی تفاهم نامه ای فی مابین شهرداری شیروان و قوچان بلامانع می باشد.

6-    عطف به درخواست سرکار خانم ف.ف مقرر گردید در صورت ارائه نامه تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) نهایت همکاری و با رعایت الگوی ساخت اعمال و تعریض و قانون سال 1365 به قبل و سایر امتیازات مدنظر قرار گرفته و قوانین حمایتی مد نظر باشد.

7-    نامه شماره 14698-15/6/94 شهرداری مطرح و طبق نقشه ارسالی و پیشنهادی مورد موافقت قرار گرفت.