ساعت:

09:43

تاریخ:

27 مهر 1400

شهرداری شیروان

جلسه کمیسیون فرهنگی شهرداری شیروان

 ربیعی معاون توسعه مدیریت منابع انسانی شهرداری شیروان در جلسه مشترک با پرسنل اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری گفت:

فعالیت های اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیروان قابل قبول بوده و برنامه ریزی های خوبی برای پایان سال و ایام نوروز پیش بینی شده است

 مواردی را که قانون برای ارائه خدمات شهرداری به جانبازان ، ایثارگران و خانواده های معظم شهدا اشاره کرده باید عینا انجام شود

 واحد فرهنگی نقش مهمی در جهت انعکاس عملکرد مجموعه مدیریت شهری دارد و باید هر سه ماه یک گزارش عملکرد کلی برای شهروندان منعکس شود.