ساعت:

16:39

تاریخ:

6 تیر 1401

شهرداری شیروان

حرکت پرشتاب عمرانی از نگاه دوربین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : با انجام پروژه های عمران شهری شهرداری در حال خدمت رسانی به شهروندان است


رجائی مسئول واحد عمران شهرداری شیروان در این باره گفت : واحد عمران شهرداری شیروان در سال جاری با عزمی راسخ کما فی سابق در حال خدمت رسانی به شهروندان می باشد و اکیپ آسفالت شهرداری شیروان با آسفالت خیابان ها و پیگیری در انجام پروژه ها به خدمت رسانی ادامه می دهد.