ساعت:

21:34

تاریخ:

30 دی 1400

شهرداری شیروان

حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار شیروان و مسئول دفتر نماینده محترم شهرستان در بیمارستان هاشمی رفسنجانی جهت عرض تبریک روز پرستار