ساعت:

07:43

تاریخ:

11 آذر 1401

شهرداری شیروان

حضور اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین شهرداری در سازمان حمل و نقل شهرداری

 

صبح روز گذشته هم زمان با 23 آذر ماه روز حمل و نقل اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین شهرداری در سازمان حمل و نقل شهرداری و پایانه مسافربری شیروان حضور یافتند و این روز را به رانددگان تبریک گفتند