ساعت:

21:24

تاریخ:

6 بهمن 1400

شهرداری شیروان

حضور با صلابت ارکان مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در سالروز یوم … 9 دی

حضور با صلابت ارکان مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در سالروز  یوم … 9 دی