ساعت:

05:53

تاریخ:

13 آذر 1401

شهرداری شیروان

حضور با صلابت ارکان مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در سالروز یوم … 9 دی

حضور با صلابت ارکان مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در سالروز  یوم … 9 دی