ساعت:

7:05 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

حضور در اداره کل راه و شهرسازی استان

حضور آقای محمد محمدزاده قانعی رییس شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان در اداره کل راه و شهرسازی استان جهت بررسی طرح تفصیلی شهر و امکان سنجی محدوده های جدید اقدام مسکن ملی در جهت الحاق به شهر

? ۰۷ اسفند ماه ۱۴۰۰