ساعت:

17:14

تاریخ:

14 تیر 1401

شهرداری شیروان

حضور در اداره کل راه و شهرسازی استان

حضور آقای محمد محمدزاده قانعی رییس شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان در اداره کل راه و شهرسازی استان جهت بررسی طرح تفصیلی شهر و امکان سنجی محدوده های جدید اقدام مسکن ملی در جهت الحاق به شهر

📆 ۰۷ اسفند ماه ۱۴۰۰