ساعت:

14:44

تاریخ:

10 آذر 1401

شهرداری شیروان

حضور شبانه سرپرست شهرداری شیروان در ایستگاه های آتش نشانی

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در آخرین ساعات شب گذشته ، مهندس رضوانی سرپرست شهرداری شیروان ضمن بازدید از ایستگاه های آتش نشانی ، هفتم مهر روز آتش نشانی را تبریک گفت