ساعت:

17:57

تاریخ:

28 دی 1400

شهرداری شیروان

حضور پر شور مدیریت شهری در آئین تشییع عارف شیروانی

حضور پر شور مدیریت شهری در آئین تشییع عارف شیروانی


 

روز گذشته شهردار به اتفاق اعضای شورا ی اسلامی شهر ، معاونین ، مدیران و کارکنان شهرداری شیروان در مراسم با شکوه تشییع پیکر سید جلیل القدر مرحوم سید میر بابا سیدی شرکت کردند .