ساعت:

5:36 ب.ظ

تاریخ:

8 مهر 1402

شهرداری شیروان

خیابان شهریار 9 تسطیح و نخاله برداری شد

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، پس از حضور میدانی اعضای شورای اسلامی شهر در دو روز گذشته و با توجه به درخواست اهالی ، این خیابان روز گذشته با حضور میدانی اعضای شورای اسلامی شهر ، تسطیح ، نخاله برداری و بصورت کامل نظافت گردید .