ساعت:

9:11 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

خیابان شهید زرهرن ((بسیجیان )) در تعاونی مسکن به مساحت 12600 مترمربع زیرسازی و آسفالت شد (2)