ساعت:

10:04

تاریخ:

27 مهر 1400

شهرداری شیروان

دوره آموزشی آشنایی با کمیسیون ماده صد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: پیرو کارگروه های آموزشی در دستور کار مدیریت شهری،دوره آموزشی آشنایی با کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها در سالن شهداء برگزار شد.

 

 

 

 

 

مسعود الهی-معاونت اداری و شهرسازی شهرداری شیروان –گفت:در پی برگزاری کارگاه های آموزشی در دستور کار مدیریت شهری،دوره آموزشی آشنایی با کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و مسائل شهرسازی با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط حوزه مدیریت شهری در سالن شهداء شیروان برگزار شد.