ساعت:

7:13 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

دیدارهای جداگانه شهردار شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان مهندس احمدی روز شنبه یازدهم دی ماه سه دیدار داشت و در هر کدام یکی از موضوعات مبتلا به توسعه همه جانبه و پایدار را مورد پیگیری قرار داد.

ایشان در دیدار نخست خود، میزبان آقای عرب خانی رییس هیات سوار کاری شهرستان شیروان بود و طی این دیدار پیرامون ضرورت « توسعه ورزش و امکانات ورزشی » به بحث و گفت و گو پرداخت و لزوم جذب سرمایه گذار در این امور را مورد تاکید قرار داد.

شهردار شیروان در دومین دیدار همراه با محمد محمدزاده قانعی رییس شورای اسلامی شهر شیروان و خانم اصغری معاون شهرسازی شهرداری با حضور در اداره نظام مهندسی شهرستان شیروان با جعفری رییس این اداره دیدار کرد.
طی دیدار یاد شده موضوعات مهمی چون ایجاد گشت مشترک میان شهرداری و نظام مهندسی جهت پیش گیری از تخلفات ساختمانی و همچنین ضرورت مطالعه و پژوهش پیرامون ساز و کارهای لازم برای ورود کامل در صدور پروانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما شهردار شیروان در سومین دیدار نیز در دفتر کار خود میزبان آقایان سعادتی رییس شعبه مرکزی بانک صادرات و جعفری یکی از سرمایه گذاران بود و طی آن در رابطه با واگذاری Lc , خرید قیر و نیز برخی از تسهیلات گفت و گو کرد.