ساعت:

19:06

تاریخ:

9 بهمن 1401

شهرداری شیروان

دیدار اقای کاظم زاده رییس مخابرات شهرستان با شهردار شیروان

🔹 موارد مطرح شده در این جلسه

🔻 درخواست مهندس احمدی شهردار شیروان برای ایجاد شهر الکترونیک و شهر هوشمند

🔹 ایجاد ساز و کار گسترش فیبر نوری برای زمان بحران

🔹 امکان استفاده از تلفن های ماهواره ای برای مدیران ارشد در زمان مدیریت بحران