ساعت:

8:10 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

رئیس و اعضای کمیسیون های هفده گانه شورای اسلامی شهر شیروان انتخاب شدند

رئیس و اعضای کمیسیون های هفده گانه شورای اسلامی شهر شیروان انتخاب شدند

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، رئیس و اعضای کمیسیون های هفده گانه شورای اسلامی شهر شیروان انتخاب شدند.


 کمیسیون فرهنگی : حسن اسکندریان، علی عاقل، عباس فیاض

 کمیسیون عمران : علی عاقل ، زهرا قلی زاده، احمد عاقل

کمیسیون شهرسازی : زهرا قلی زاده، عباس فیاض، احمد عاقل

کمیسیون حقوقی : علی عاقل ، عباس فیاض، نجفعلی روشن

کمیسیون حمل و نقل : نجفعلی روشن ، حسن اسکندریان ، علی عاقل

کمیسیون فضای سبز : احمد عاقل ، نجفعلی روشن ، علی عاقل

 کمیسیون ماده 77 : حسن اسکندریان

کمیسیون تجدید نظر : نجفعلی روشن

کمیسیون ماده 5 : سعید ساعدی ، حسن اسکندریان ، احمد عاقل

کمیسیون معاملات : زهرا قلی زاده ، نجفعلی روشن، حسن اسکندریان

کمیسیون توافقات : نجفعلی روشن ، حسن اسکندریان ، احمد عاقل ، سعید ساعدی

کمیسیون بند 20 ماده 55 : حسن اسکندریان، نجفعلی روشن ، زهرا قلی زاده

کمیسیون ماده 100 : عباس فیاض

کمیسیون سرمایه گذاری : حسن اسکندریان ، عباس فیاض ، نجفعلی روشن

کمیسیون دارائی : نجفعلی روشن، حسن اسکندریان ، سعید ساعدی

کمیسیون نظام وظیفه : حسن اسکندریان

کمیته فنی : زهرا قلی زاده، حسن اسکندریان

-انتخابات ریاست هر کمیسیون بر عهده اعضای کمیسیون می باشد.