ساعت:

6:52 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: آراء تخریب صادره از کمیسیون ماده صد اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در پی ارجاع پرونده های تخلف ساخت و ساز و تفکیک غیرمجاز و هر اقدام عمرانی دیگر که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه یا بدون مجوز است، به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، در مواردی که رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی نشده باشد، کمیسیون رای تخریب صادر می نماید.

 

 

 

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان گفت: چنانچه رأی از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها مبنی بر قلع بنا صادر شود و رأی مزبور قطعی گردد؛ واحد بازرسی/اجراییات و پلیس ساختمان شهرداری با سیر مراحل قانونی، رأی تخریب را اجرا می کند.

 

 

گفتنی است: مرجع اجرای رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، شهرداری می باشد و نیروی انتظامی نیز به استناد بند 17 ماده 4 قانون ناجا و نیز تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها با مأمورین شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز و اجرای رأی همکاری می نماید. چنانچه؛ صاحب ملک یا متخلف طرف شکایت شهرداری در رأی ماده صد به هر دلیل مانع از اجرای رأی شود یا ساختمان مورد حکم ماده صد در زمین محصور باشد و صاحب ملک همکاری ننماید، دادستان برای ورود به محل، مجوز صادر و مأمورین نیروی انتظامی با هر گونه ممانعت و تمرد برخورد و بستر را برای اجرای رأی ماده صد فراهم می نمایند.

 

روایت تصویر از یک فقره تخریب ساختمان بدون مجوز: