ساعت:

4:15 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

روابط عمومی: نشست مشترک مسئولان در برخورد با تخلفات ساخت و ساز

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در راستاي اجراي صحيح و كامل قوانين و مقررات، ضرورت تحقق مقررات ملی ساختمان با اولویت مسائل فنی و استحکام بنا در ساخت و سازها، استمرار نظارت و كنترل ساخت و سازها در محدودة قانوني و حريم و خارج از محدوده، تصمیم مشترک مسئولان در برخورد با تخلفات ساخت و ساز شد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ جلسه بررسی وضعیت ساخت و سازهای بدون پروانه در املاک واقع در محدوده، حریم و خارج از محدوده شهر با حضور مسئولان دست اندکار در حفظ اراضی بخصوص اراضی با کاربری باغات و مزروعی و مراجع صالح صدور پروانه ساخت و ساز، تغییر کاربری و تفکیک، تشکیل و انجام بازرسي هاي مستمر در قالب برنامه زمان بندي مشخص برای جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز و تنظيم گزارشات و اجراي احكام صادره و كنترل مجوزها و پروانه هاي ساختماني صادره و تطبيق با قوانين و مقررات جاري در قالب اعزام تيم هاي بازرسی و كارشناسي یکی از تصمیمات متخذه بود.

 

 

بر این اساس: فرهنگ سازي، اطلاع رسانی عمومی و آموزش همگانی در خصوص عواقب ساخت و سازهای غیرمجاز و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بمنظور کاهش تخلفات ساختمانی محور دیگر جلسه مزبور قرار گرفت، که در دستور کار قرار گرفت.

 

 

گفتنی است: به استناد ماده 100 قانون شهرداری ها ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. به استناد ماده یک قانون اصلاحی قانون  حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385؛ به منظور حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها و تداوم و بهرهوری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد. تبصره 1 (اصلاحی): تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی موقت در رئیس سازمان جهاد کشاورزی مدیر امور اراضی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار میباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.