ساعت:

5:08 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

زمین های خالی و خاکی و هزار معضل

در یک شهر همیشه زمین های خالی و خاکی و بی حصار سبب ساز معضلات بیشمار است ، بنابراین حق آن است که صاحبان آنها در اولین فرصت به احترام حقوق همشهریان خود اقدام به دیوار کشی پیرامون این زمین ها کنند.

در کنار این مطلب که صد البته با موضوع سخن ما خیلی بی ارتباط نیست در سطح هر شهری زمین ها و محدوده هایی هستند خالی و خاکی که به تدریج محل انباشت نخاله و انواع پسماندها می شوند .

مدیریت پسماند شهرداری شیروان برای حفظ بهداشت و پاکیزگی محیط ، در تازه ترین اقدام در زمین های خالی و خاکی حکیم ۱۷ و جمهوری ۴ ، ۶ و ۸ ، وارد عمل شد و در یک اقدام گروهی به پاکسازی این محدوده و تسطیح و جمع آوری و حمل نخاله ها پرداخت