ساعت:

9:14 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

زمین های گودبرداری شده در شیروان، پُر می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ زمین های گودبرداری شده واقع در محدوده شهر و حریم که رها شده و فاقد دیوار و حصار ایمن می باشد، پُر می شود.

الحمد محمدی”مسئول واحد حقوقی شهرداری شیروان” گفت: چون به تجویز بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها، وظیفه و تکلیف رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و … و پُر کردن چاه ها و چاله های واقع در معابر و … بر ذمه شهرداری ها قرار گرفته، لذا از تاریخ انتشار این آگهی به مالکین یا صاحبان اینگونه موارد ابلاغ می شود، ظرف مدت سی روز نسبت به رفع خطر و رفع مزاحمت اقدام نمایند.


عظیمی”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” ادامه داد: شناسائی اینگونه اماکن و موارد توسط واحد بازرسی/اجرائیات(پایور ساختمان) شهرداری شیروان در دستور کار قرار گرفته است و اگر توسط مالک اقدامی صورت نپذیرد، شهرداری رآساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه آن را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد نمود.

عظیمی در پایان از مردم خواست؛ چنانچه در حوالی محل سکونت آنان، موارد مزبور وجود دارد به طریق مقتضی(کتبی) به شهرداری شیروان اعلام آدرس نمایند. نیازی به ذکر هویت اعلام کننده نمی باشد