ساعت:

6:26 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

زیباسازی محدوده رینگ بوکس

کارکنان خدمات و ترافیک شهرداری ، برای هر چه زیباتر شدن محدوده اولین رینگ بوکس شیروان در فضای باز کوشیدند ، با رنگ آمیزی صندلی ها و دیوارها و حاشیه های رینگ و کف آن شکل و شمایل بهتر و چشم نوازی ترسیم کنند.

این چند سطر را نوشتیم تا یاد آوری کنیم شهروندان به حق انتظار دارند ، در جاهای دیگر هم این عزیزان قلم به دست بگیرند و با رنگ های روحیه بخش و نشاط آفرین سیما و منظر شهری را زیبا و زیباتر کنند