ساعت:

9:29 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

سالروز اقامه اولین نماز جمعه گرامی باد.

 

مقام معظم رهبری: «نماز جمعه، سمبل است. نماز جمعه، یک واجب سمبلیک است. یک سمبل است. رمز است. نشان دهنده ابعاد گوناگون است: اوّلاً نماز است؛ یعنی ذکر و یاد خداست، و ثانیا جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است».